Vandaag 24 oktober. 216 dagen, voor het verschepen van aardappelen!!

Scroll down; Antwoord Canadese regering Canadian government response.

Last news: http://iloapp.ucservice.nl/blog/henktepper?Home&post=37

Telegraph Journal van 26 september Letter to prime minister Stephan Harper

Vertaling Nederlands: onder Engelse tekst. “Brief eerste minister Canada”

Re: Hank Tepper
This letter was sent to Prime Minister Stephen Harper.
Mr. Prime Minister: I wish to draw your attention to the plight of Mr. Henk Tepper, a New Brunswick potato farmer and Canadian citizen.
It is now some 187 days that Mr. Tepper has been in a stinking prison in Beirut, Lebanon, with little or no contact from your government’s representatives. One court appearance in Lebanon finally had a consular official in attendance.
It’s on record, as you may or may not know, that Interpol applied an arrest warrant based on complaints filed by the Algerians for bad potatoes and, as they call it, “questionable paperwork on the sale.”
I spoke a few weeks back with Mr. Rod Gillis Q.C. of Saint John, N.B., representing Mr. Tepper.
He said potatoes from the 2007 shipment to Algeria was never paid for by Algeria, never taken into Algerian possession, and no one was injured by ingesting blighted potatoes because they were never consumed.
Mr. Gillis pointed out that, in his meeting in Lyon, France, with Interpol in mid-summer (July), he affirmed that Interpol was never informed of these facts. Mr. Gillis asked them if they issued the warrant based on the complaint by the Algerians? Interpol said “yes.”
Mr. Harper, Mr. Tepper is in bad shape and, according to an associate of Mr. Gillis, he has aged at least 10 years in these months. There are 28 prisoners in a basement cell with no air and no running water. A gulag might be an improvement. I could add, sir, that the foreign office has barely showed his family the time of day when they came to Ottawa. This is unacceptable. His farm is near receivership with the bank and the family’s emotional resources are near depletion, as well. Canada has, in fact, thrown Mr Tepper under the bus. Mr. Harper, who is driving this bus, and why is it completely in the ditch?
I await your reply.
Allan R. Francis
Riverview, N

Geachte Premier: I zou graag de toestand waarin Dhr. Henk Tepper, een aardappelboer uit New Brunswick en een Canadees staatsburger, verkeerd onder uw aandacht brengen.
Dhr. Tepper verblijft nu zo’n 187 dagen in een stinkende gevangenis in Beirut, Libanon, en heeft weinig of niets van uw regering mogen vernemen. Een rechtzitting in Libanon is eindelijk door een consulaire official bezocht.
Zoals U misschien weet is de detentie gebaseerd op een arrestatiebevel, uitgevaardigd door Interpol, op basis van klachten ingediend door Algerije voor slechte aardappelen en, zoals zij dat noemen, “twijfelachtig papierwerk aangaande de verkoop”.
Een paar weken geleden sprak ik met Mr. Rod Gillis Q.C. uit Saint John, N.B., die de heer Tepper vertegenwoordigd. Hij stelt dat de aardappelen die in 2007 naar Algerije verscheept zijn nooit door Algerije zijn betaald, nooit in ontvangst zijn genomen en dat niemand gewond is geraakt of ziek is geworden na het eten van aangetaste aardappelen omdat ze nooit geconsumeerd zijn.
Mr. Gillis brengt naar voren dat uit een gesprek met Interpol afgelopen zomer (juli) in Lyon, Frankrijk bleek dat Interpol nooit over deze feiten geïnformeerd is. Mr. Gillis vroeg of ze het arrestatie bevel hebben uitgevaardigd enkel en alleen op basis van een klacht van Algerije. Interpol bevestigde dit.
Mr. Harper, de gezondheid van dhr. Tepper lijdt enorm onder deze situatie en hij is volgens Mr. Gillis de afgelopen maanden ten minste 10 jaar ouder geworden. Samen met Henk Tepper zitten 28 gevangen in een cel in de kelder, zonder frisse lucht en zonder stromend water. Een politiek interneringskamp zou zelfs een verbetering betekenen. Ik kan er nog aan toevoegen, mijnheer Harper, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn familie nauwelijks te woord hebben gestaan en geen tijd voor hun hebben uitgetrokken toen ze naar Ottawa kwamen. Dit is onacceptabel. Zijn boeren bedrijf staat aan de rand van faillissement en de emotionele reserve van de familie is volledig op. Canada heeft dhr. Tepper als het ware voor de bus gegooid. Wie bestuurt de bus mijnheer Harper? En waarom zit hij tot aan de assen in het zand?
Met belangstelling uw antwoord tegemoet ziende,
Verblijf ik met grootste hoogachting,
Allan R. Francis
Riverview, N

Canadian government response Antwoord Candese regering

The office of my colleague, the Honourable Diane Ablonczy, has forwarded to me your correspondence of May 25,2011, regarding the case of your nephew, Mr Henk Tepper. I sympathize with the difficulties you and your family have experienced and realize that this situation is extremely distressing for you.

In each of the member countries, INTERPOL is represented by a National Central Bureau. The Royal Canadian Mounted Police ( RCMP) is responsible for administering and operating the National Central Bureau ( INTERPOL) Ottawa) in Canada. INTERPOL Ottawa does not actively investigate crimes, but acts as a conduit for member countries and Canadian law enforcement agencies to share information and seek assistance in criminal investigations in their respective jurisdictions. It coordinates national/international requests for assistance with the appropriate Canadian law enforcement agencies, which will in return investigate within the scope of the Canadian judicial process.

I have provided a copy of your correspondence to the RCMP, and have been advised that the INTERPOL General Secretariat in Lyon, France, published notices either on its own initiative, or based on requests from National Central Bureaus. It has a reviewing mechanism under the Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF) with regard to the process and broadcast of Red Notices.

With respect to the Red Notice concerning Mr. Tepper, I have been informed that the request was solely initiated from INTERPOL Algiers ( Algeria) and is currently subject to legal review by the CCF. Neither INTERPOL Ottawa nor the RCMP are in a position to advocate the fast track of Red Notice reviews.

I appreciate having had the opportunity to respond to your concerns on this important issue.

Your sincerely,

Het bureau van mijn collega, Eerbaar Diane Ablonczy, heeft me Uw correspondentie van 25 mei 2011 doorgestuurd, betreffende het geval van Uw neef, Mr Tepper. Ik sympathiseer met de moeilijkheden die U en Uw familie hebben moeten ondergaan en gezien de situatie uiterst verontrustend voor U.

In elk van de lidstaten, wordt INTERPOL vertegenwoordigd door een Nationale Centrale Dienst. De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Nationale Centrale Dienst (INTERPOL) Ottawa) in Canada. INTERPOL Ottawa onderzoekt actief geen misdaden, maar fungeert als een samenwerking voor lidstaten en de Canadese wetshandhavings instanties om informatie te delen en hulp in te roepen bij strafrechtelijk onderzoek in hun respectieve rechtsgebieden. Het coördineert nationale/internationale verzoeken om bijstand met de juiste Canadese wetshandhavingsinstanties, die zal in ruil onderzoeken in het kader van de Canadese gerechtelijke procedure.

Ik heb een kopie van uw correspondentie aan RCMP verstrekt en geadviseerd dat het INTERPOL Secretariaat-generaal in Lyon Frankrijk berichten of op zijn eigen initiatief publiceerde, of gebaseerd op verzoeken van Nationale Centrale Diensten. Het heeft een evaluatie mechanisme in het kader van de Commissie voor de Controle van INTERPOL Dossiers (CCF) met betrekking tot het proces en de uitzending van Rode Berichten.

Met betrekking tot het Rode Bericht in verband met de heer Tepper, ben ik geïnformeerd dat het verzoek alleen een initiatief is van Interpol Algiers ( Algerije) en wordt momenteel onderworpen aan een juridische toetsing door de CCF. Noch INTERPOL Ottawa noch de RCMP bij machte is om een snelle oplossing van de Rode overzichten van het Bericht te bepleiten.

Ik waardeer dat ik de gelegenheid heb gehad om op uw vragen te beantwoorden over dit belangrijke onderwerp.

Uw oprecht,

 

Latest news scroll down to the newspaper.


Nu 216 dagen onterecht opgesloten in een Libanese cel/ Now 216 days undeserved locked up in a Lebanese prison. Government(regering) Canada, Lebanon and Algeria “It is a human””Het is een mens”

Google “Henk Tepper Libanon” overtuig U van het onrecht//convince you of the injustice.
Website: wereldomroep 26 augustus:
http://www.rnw.nl/nederlands/video/vechten-voor-de-vrijlating-van-henk-tepper

 

Website: wereldomroep 29juli: http://www.rnw.nl/nederlands/article/henk-tepper-125-dagen-libanese-cel-zonder-aanklacht Worldwidehttp://www.rnw.nl/africa/bulletin/dutch-canadian-held-lebanon-125-days

RTV Noord van 20 augustus:http://www.youtube.com/user/rtvnoord#p/search/0/TFD_-O0pXNE

Waar hebben we het over. “onrecht” Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schrijft http://www.camilleri.nl/2011/08/henk-tepper-vast-in-libanon/

In het Nederlands and English

In 2007 werden door neef Henk 3800 ton eetaardappelen verkocht en verscheept met bestemming Algerije. Daar de inkoper van Algerije beslist hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de aardappelen, heeft neef Henk de aardappelen dubbel laten inspecteren door CFIA (Canadian Food Inspection Agency’s ), na het verkrijgen van groen licht werden de aardappelen met een boot verstuurd naar Algerije. Maar voordat de zending aankwam in de haven van Algerije, heeft CFIA de Algerijnen laten weten dat er 300 ton besmet waren met ringrot. ( De Algerijnse importeur wilde de eetaardappelen doorverkopen als pootaardappelen) “Ringrot” heeft geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Maar kunnen niet gebruikt worden als pootaardappelen. De lading bleef twee maanden in de haven van Algerije. Na veel heen en weer gedonder werden de aardappelen verkocht aan Syrië. Syrië heeft de aardappelen gekeurd en goed bevonden als tafelaardappelen. De aardappelen hadden een waarde van 1.4 miljoen dollars en Syrië kocht de aardappelen voor 200.000 dollars. Er werd een door neef Henk, civiele procedure opgestart tegen Algerije en tegen CFIA rond eind 2007 / 2008.

Omdat het seizoen in New Brunswick ( landbouw neef Henk) was afgelopen, heeft hij tafelaardappelen ingekocht in Quebec en PEI (Prince Edward Island) voor de bewuste vraag van tafelaardappelen van Algerije.

Algerije zet Henk op Red Alert van Interpol Lion: terwijl ze de aardappelen niet eens hebben uitgeladen, laat staan ze te hebben ontvangen. Henk begint een procedure over de schade. Vervolgens beschuldigt Algerije Henk van het vervalsen van documenten om de Red Alert geloofwaardig te maken ( Rechtzaak ligt nu stil vanwege het feit dat ze Henk in Libanon hebben aangehouden en nog steeds vast gehouden)

De RCMP ( Royal Canadian Mounted Police) waren in 2008 al op de hoogte, dat Algerije het voornemen had hem op Red Alert ( Rode kennisgeving) te zetten.
Dan gaat neef Henk met een delegatie naar Libanon ( op kosten van de Canadese regering)en wordt aangehouden en vast gezet. Hij bezit enkel alleen een matras en deelt zijn verblijf ( cel met 28 deelgenoten, waaronder Libanese en andere Interpol gezochte)

Liberale Senator voor New Brunswick Pierrette Ringuette, heeft gevochten voor vrijlating van neef Henk en er vele vragen over gesteld aan de Canadese regering. Ringuette verwoord: als het een Canadese bankier was geweest en vastgehouden in Beiroet en zonder aanklacht, zou hij er zeker binnen 48 uur zijn vrijgelaten op aandringen en geholpen door de Canadese regering.

“In 2008 werd de Canadees Brenda Martin veroordeeld voor cocaïnehandel tot 10 jaar in een Mexicaanse gevangenis. Mevrouw Martin ontving diverse bezoeken van oud – premier Paul Martin en werd opgehaald door een regeringsvliegtuig van Canada en diende nog negen dagen in een Canadees gevangenis en werd toen voorwaardelijk vrij” ( Deze henkie zegt, hoe de Canadese regering kan niets doen)

In juni heeft Henk zijn advocaat Rodney Gillis, geheel ongebruikelijk, de officier van justitie in Ottawa gevraagd Henk te beschuldigen van geknoei van bewuste documenten en hem dan vrij te krijgen, zodat Libanon hem zou uitleveren aan Canada. De Canadese officier heeft daaraan geen gehoor gegeven

De officier van Justitie in Libanon wilde de Interpol gegevens en die heeft hij nu in zijn bezit en zou afgelopen donderdag ( 18 augustus) een beslissing nemen, over zijn eventuele vrijlating. Het is vandaag 20 augustus en a.s. maandag is het een vrije dag in Libanon, dus opnieuw “wachten” tot a.s. dinsdag. Het is vandaag 24 oktober 2011 en er is nog steeds geen beslissing/verandering, 216 dagen in een Libanese cel, onder erbarmelijke omstandigheden.

Translation into English

In 2007, 3800 tons of consumer potatoes were shipped and sold to Algeria. As the buyer in Algeria places high demands on the quality of the potatoes, cousin Henk had the potatoes double checked by the CFIA (Canadian Food Inspection Agency’s). After acquiring approval, the potatoes were shipped to Algeria. However, before the shipment arrived in Algeria, the CFIA told the Algerians that a portion of 300 tons were infected with ring rot. (The Algerian importer was planning to sell the consumer potatoes as seed potatoes) “Ring Rot” has no adverse effects to peoples health, but potatoes affected by Ring Rot cannot be used as seed potatoes. The shipment stayed in the Algerian harbor for two months. After a lot of back and forth debating the potatoes were sold to Syria. Syria approved and authorized the potatoes as consumer potatoes. The potatoes were worth $1.4 million but were sold to Syria for the price of $200.000. Cousin Henk started a civil lawsuit against Algeria and the CFIA around the end of 2007/2008.

As the farming season in New Brunswick had come to an end, Henk bought consumer potatoes in Quebec and PEI (Prince Edward Island) to accommodate the Algerian demand for consumer potatoes.

Although Algeria did not even unload the potatoes, let alone taking them in, Algeria had Henk put on a Red Alert at Interpol Lion. Henk then started a lawsuit about the damage he suffered after which Algeria accused Henk of forging documents in order to add credit to the Red Alert. (Lawsuit is on hold now as Henk was arrested in Lebanon and is still being detained.)

The RCMP (Royal Canadian Mounted Police) had information about Algerians intention to have Henk placed on the Red Alert list starting 2008.

Henk then travels to Lebanon, accompanied by a delegation, on the expense of the Canadian government and was arrested and detained. A mattress is all that he owns and he shares his cell with 28 inmates, among them Lebanese criminals and other people wanted by Interpol.

Liberal Senator for New Brunswick Pierrette Ringuette fought for the release of cousin Henk and asked lots of questions to the Candian Government. Ringuette explains: “If Henk was a Canadian Banker, hold without any charges whatsoever, he would surely have been released within 48 hours after being arrested at the insistence of the Canadian Government”.

“Back in 2008 Canadian Brenda Martin was convicted to 10 years imprisonment in a Mexican Jail for cocaine trafficking. Mrs. Martin received different visits by old- PM Paul Martin and was taken back by a Canadian Government airplane en served another nine days in a Canadian prison before being released on parole. (This Henk sais: what do you mean, the Canadian government can’t do anything…)

In June Henks lawyer Rodney Gillis made the unusual request to the DA of Ottawa to accuse Henk of tampering with documents in order to get him out so that Lebanon could extradite him to Canada. The Canadian DA did nothing.

The DA in Lebanon requested for the Interpol data, which he received, and was going to rule about the release of Henk Thursday the 18th of august. Today is

oktober the 24nd and there is still no decision. 216 days in a Lebanese cell, in appalling conditions.

Pauline Dube said on facebook: We still waiting for a good news…. ahhhhh !!!! it’s long….My prays are for you Henk and you’re family…. Hang on !!!!