.Nieuwe soap Gemeente Menterwolde.  ” ANGSTCULTUUR ”  Burgemeester opgestapt. Loco-gemsecretaris en Gem secretaris zijn opgestapt. O.R. ook opgestapt. Wie volgt? …( Henkie zegt Mevr Siersema KM en de oud gem secretaris K.Nieland daar zou de oorzaak kunnen liggen)

(Scroll naar beneden voor de vragen van de VVD aan het college)

<<  Rapport angstcultuur klik hier           ( Sorry beste mensen maar ik heb mijn conclusie reeds  getrokken als vice voorzitter van de VVD afd V.P.M.)

Ontslagbrief (1)        Wethouder Batelaan

1509806_423289731177348_2411339350618826264_n - kopiePersbericht

VVD Menterwolde: Rapport angstcultuur zwak, levert geen ontslag secretaris op.

Na het bestuderen van het rapport van GITP was de VVD verbijsterd.

In het rapport staan praktisch geen feiten en de paar feiten die er wel in staan zijn onjuist. Zo wordt de gemeentesecretaris verantwoordelijk gemaakt voor de degradatie van MT-leden, echter dat was al ruim een half jaar voor zijn komst door voormalig secretaris Nieland geregeld. Ook wordt hij verantwoordelijk gemaakt voor problemen vanaf november 2011, maar toen trad de interim-secretaris aan en niet dhr vd Wal. Verder is het rapport gevuld met oncontroleerbare uitlatingen en ontbreken concrete feiten ter onderbouwing van de aantijgingen.

Cijfers worden sturend gepresenteerd: gepubliceerd is dat 60% van het personeel een angstcultuur zou ervaren, maar wie goed telt, ziet dat 24 van de 70 medewerkers (34%) melden iets van angstcultuur te weten, waarbij onduidelijk is of ze klagen over de secretaris of over andere collega’s.

De periode onder secretaris Nieland wordt gepresenteerd als een tijd die gericht was op continuïteit en stabiliteit. We weten dat dit niet juist is: het was een tijd van stilstand en achteruitgang. De raad heeft niet voor niets in 2013 meer dan €1 mln vrijgemaakt om de organisatie te moderniseren en het personeel nu wel opleidingsmogelijkheden te bieden. Voor vele personeelsleden was het de eerste kennismaking met beoordelingsgesprekken, die waren in de organisatie praktisch onbekend.

Bijna alle voor dhr vd Wal ontlastende feiten zijn klein gemaakt. Zo zijn klachten over het gedrag van de ontslagen directeur niet benoemd en worden de lovende woorden van OR en MT (dat zijn 10 mensen) nauwelijks vermeld. We weten dat veel medewerkers het goed naar hun zin hadden. Wat is met die verhalen gebeurd?

GITP en het college hebben de secretaris niet de mogelijkheid gegeven tot weerwoord. Hem is te verstaan gegeven dat hij beter eerst naar huis kon gaan, waarna hem de mogelijkheid werd geboden het rapport in te zien.

De onderliggende gespreksverslagen zijn vernietigd, zodat een second opinion onmogelijk is.

De gemeentesecretaris heeft in opdracht gehandeld van de raad en het college. Nu wordt hij verantwoordelijk gemaakt voor alles wat er maar fout zou kunnen zijn gegaan.

We hebben een 20-tal vragen in voorbereiding, omdat wij wèl aan hoor en wederhoor doen. Onze definitieve conclusies zullen we dan ook pas trekken, wanneer we de reactie van het college binnen hebben.

Namens de VVD Menterwolde,

Mieke Bos   Chris Ubels

////De VVD vragen aan het college///

De VVD heeft  niet de intentie het college te laten vallen. We willen het beste voor Menterwolde en haar inwoners, de belastingbetaler. Het is onze taak als raadsleden ons hiervoor in te zetten. De portemonnee van de gemeente is praktisch leeg en kan extra mensen op wachtgeld niet dragen. We zijn ons er van bewust dat we er niet zijn door één zondebok aan te wijzen. Het probleem is groter dan dat. (                   ?)

Inmiddels zijn veel mensen beschadigd geraakt. Laten we hier mee stoppen. Wij twijfelen niet aan gevoelens en emoties, emoties zijn ook feiten. Juist daarom is het van belang zorgvuldig met deze kwestie om te gaan. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als VVD voelen. Wij moeten ons werk kunnen doen. Het voor de hand liggende instrument van een raadsfractie is het stellen van vragen. Dat doen we bij deze.

Vragen VVD Menterwolde rapport GITP

1. In het rapport staat dat met de komst van dhr vd Wal in nov 2011 de negatieve sfeer is begonnen. Maar op die datum is niet dhr vd Wal, maar interim-secretaris Kolhorn begonnen. Dhr. vd Wal is op 1 maart 2012 in dienst getreden.
Waarom hebben GITP en het college dit niet gecheckt?

2. In het rapport wordt dhr vd Wal verweten dat hij MT-leden van hun posities zou hebben gehaald. Maar dat is niet door hem gedaan, deze mensen zijn onder de toenmalige secretaris vertrokken uit het MT. Bij diens vertrek zat alleen nog dhr Kaynak in het MT.
Waarom verwijten GITP en het college dit dan dhr vd Wal?

3. We hebben gehoord dat GITP in totaal 70 namen heeft gekregen van mensen die ze konden interviewen. Enig rekenwerk brengt ons tot de conclusie dat 24 van hen menen ofwel bij zichzelf ofwel bij collega’s ‘angst’ te hebben ervaren. 24/70 = 34%. Hoe komen GITP en het college dan tot de conclusie dat 60% vd medewerkers angst zou ervaren?

4. Wij hebben in het rapport gezocht naar feiten, maar vinden alleen veronderstellingen. Hoe heeft GITP de veronderstellingen gecheckt en hoe heeft het college dit gedaan? En waarom staan er eigenlijk geen feiten in het rapport? Als je zulke zware conclusies trekt, moeten er toch controleerbare feiten aan ten grondslag liggen? Welke zijn dat?

5. GITP rapporteert dat tot nov 2011 de organisatie was gericht op continuïteit en stabiliteit. Maar de gemeenteraad heeft op 6 febr 2013 een stuk vastgesteld waarin duidelijk staat “De ontwikkeling van de organisatie heeft jarenlang op een laag pitje gestaan”. Daarom heeft de raad ook veel geld (ruim €1 mln) beschikbaar gesteld om in de organisatie te investeren. Het ging dus niet om stabiliteit en continuïteit, maar om stilstand en achterlopen in ontwikkeling.
Waarom heeft GITP dit niet in het rapport vermeld?

6. Voorzover wij kunnen achterhalen heeft dhr vd Wal gewoon uitvoering gegeven aan een raadsbesluit en een groot aantal collegebesluiten en zijn er door hem geen maatregelen getroffen buiten het college om. Als dit niet klopt, kan het college dan aangeven bij welke gelegenheden dhr vd Wal eigenmachtig te werk is gegaan?

7. Wij hebben begrepen dat dhr vd Wal weliswaar door GITP is geïnterviewd, maar dat hij daarbij niet is geconfronteerd met de aantijgingen in zijn richting. Klopt onze informatie? En zo ja, wat vindt het college ervan dat dhr vd Wal van de onderzoekers niet de kans heeft gekregen om zijn visie te geven op de aantijgingen in zijn richting?

8. Wij hebben begrepen dat ook het college dhr vd Wal niet de kans heeft gegeven om zich te verweren. Nog vóór dhr vd Wal het rapport had kunnen lezen is hem al door de voorzitter verteld dat hij kon gaan. Wat vindt het college van deze handelswijze?

9. In 2013 heeft dhr vd Wal een functioneringsgesprek gehad met het college. Dit heeft in 2014 geleid tot het verhogen van zijn vergoeding met een hele salarisschaal. We mogen dus aannemen dat de beoordeling zeer positief was. Klopt deze informatie?
10. Op welke manier heeft het college erover nagedacht dat het ontslaan van een ambtenaar met 38 dienstjaren en een positieve beoordeling waarschijnlijk erg veel geld gaat kosten? Op welke wijze wordt de dekking voor de te verwachten kosten geregeld?
11. Wij hebben begrepen dat ook een fors aantal medewerkers die zeer tevreden zijn over de sfeer op het werk door GITP is geïnterviewd. Waarom vinden wij in het rapport zo weinig terug over de inhoud van deze gesprekken? Dat lijkt ons voor een evenwichtige rapportage tenminste wel belangrijk.

12. De Ondernemingsraad heeft in zijn brief aan het presidium laten weten dat er door de werkgever in 2014 adequaat is gereageerd op een misstand. Wij weten allen dat dit gaat over het ontslag van de directeur. Wij hebben gehoord dat een aantal medewerkers bij GITP heeft geklaagd over de handelwijze van de directeur. Waarom vinden wij hierover zo weinig terug in het rapport? Als van de 24 klagers bijvoorbeeld 8 het hebben gehad over de directeur, dan komen de getrokken conclusies in een ander daglicht te staan.

13. Wij lezen in het rapport vooral angst voor verandering. Waarom heeft GITP niet veel duidelijker uitgelegd dat grote veranderingen in àlle organisaties grote weerstand oproepen en  alles onder het kopje ‘angstcultuur’ geplaatst? En waarom heeft het college dat zo overgenomen?

14. Wat maakt dat het college nu blijkbaar geen waarde meer hecht aan het feit dat het college zelf, de OR, het MT, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en (ongevraagd) de vakbond FNV allen onafhankelijk van elkaar hebben gesteld dat ze zich niet herkennen in het beeld van een angstcultuur? Hebben die zich dan allemaal vergist? Hoe verklaart u dat?

15. Wat heeft in het algemeen het college bewogen om het rapport niet gelijk te publiceren? Te bedenken was toch dat WOB-verzoeken zouden volgen?

16. Klopt het dat alle gespreksverslagen al vernietigd zijn, waardoor het onmogelijk is om een second opinion te krijgen? Wat vindt u hiervan?

17. Tijdens het onderzoek heeft een van de fractievoorzitters tegen alle afspraken in met de pers gesproken en haar twijfels uitgesproken over de onafhankelijkheid en de waarde van het onderzoek. Welke gevolgen heeft die actie gehad voor het verloop en de uitkomsten van het onderzoek?

18. Wij gaan ervan uit dat het college, net als wij, heel kritisch naar het rapport heeft gekeken. Kan het college ons vertellen welke van de bovengenoemde vragen door het college zelf aan GITP zijn gesteld?