Half uur luisteren naar de raadsvergadering, waar de PvdA CDA en VVD hun zegje doen over nieuwe wethouder Mevr Siersema. Ploeger KM dekte haar nog maar kreeg geen bijval. ( Als ik Matty was geweest was ik de raadszaal uit gevlucht.  Klik op de link en luister mee . Drama-Klucht of …..

http://player.companywebcast.com/gemeentementerwolde/20150625_1/nl/Player

images (16)

Eerste termijn  Mieke Bos VVD

Voorzitter, wij hebben het gevoel in een theater te zitten waar een zwarte klucht wordt opgevoerd.
Een klucht in drie bedrijven. De gevierde hoofdrolspeelster maakt na een fataal ongeval aan het einde van de eerste akte een fenomenale rentree middenin het derde bedrijf.

De eerste akte speelt in de zomer van 2013. We lezen dan in de Tussenklappen, Het kritisch oog, een column van de hoofdrolspeelster.
In het artikel beschrijft mevrouw Siersema hoe oneerlijk het wel niet is dat haar collega’s haar minderheidsstandpunt niet overnamen.
Luistert u even mee? Ik citeer:

“Eerst de geldkraan van de Heemtuin dicht en dan ook nog geen vergunning! Ik ben hier dwars voor gaan liggen en neem daarmee een minderheidspositie in. Ik geloof in de synergie tussen alle betrokkenen.
Maar Siersema moet worden afgestraft. Dat heet collegiaal bestuur, dan behoor je uit één mond te spreken, dan heb je geen oor voor een betrokken collega, dan heb je al helemaal geen vertrouwen in het oordeel van deze collega.
Maar….er is een lichtpuntje. De gemeenteraad die al vaker wijzer bleek dan het college.” Einde citaat

Voorzitter, de moraal van deze column, is dat als het je in maanden van gesprek en debat niet lukt om je collega-wethouders te overtuigen van je gelijk, je collega-wethouders wel heel oncollegiaal zijn wanneer ze jou niet je gang laten gaan.

In de B en W-notulen van 27 juni 2013 lezen we het volgende:
Het college constateert dat voor wethouder Siersema de concrete gevolgen van het in de gemeentewet vastgestelde collegiaal bestuur moeilijk te accepteren zijn.
En zo komt de eerste akte krakend tot zijn einde.

Daar waar mevrouw Siersema het Heemtuin dossier belangrijk genoeg vond om een minderheidsstandpunt over in te nemen, heeft ze met de besluiten in het personeelsbereik zonder uitzondering haar handtekeningen geplaatst.

De tweede akte is een van wederopbouw, van betrekkelijke rust, MAAR de opmaat naar een grote verandering. Want we zien aan het begin van de derde akte dat het casting-bureau overuren heeft gemaakt en bijna de hele line-up van acteurs heeft vervangen.
Na een periode van inwerken, de Menterwolmse lente, sneuvelen er eerst twee kopstukken. Dan volgt er op 28 mei 2015 de doodsbedreiging (een motie van wantrouwen ) aan het college. Een moordaanslag die maar net verijdeld wordt. Madame Siersema leek oprecht genoeg te hebben van deze incapabele en onbetrouwbare bende. Opruimen! Zo dacht zij een maand geleden. De aanslag mislukte. Een bondgenoot van de 9, (deze akte heeft als subtitel 9=9) verijdelde de aanslag en ving de kogels op, de bondgenoot verloor één man. Gesneuveld. Mevrouw Siersema had het wapen, de gelegenheid en het motief.
Direct na het geweldsincident bleek de gedecimeerde bondgenoot de 9 te willen blijven steunen. “De wethouder is dood, LEVE MENTERWOLDE, LEVE HET COLLEGE!” riepen ze. Helaas, het mocht niet zo zijn.

De ontknoping van de 3e akte verbaasd vriend en vijand. Een meester twist in het plot. De bondgenoot kreeg het mes op de keel, teken dit dictaat of kras op! De bondgenoot is bruut ingeruild voor Madame Siersema. Ze neemt haar zetel in naast degenen die ze om zeep wou helpen. Tom Clancy zou het niet verzonnen hebben.

Tweede termijn

Voorzitter
Alles aanhorende kunnen wij concluderen dat de logica hier machtige vijanden heeft.
Haat, eigenbelang en ijdelheid.

We zullen tegen stemmen.

VVD over de Kadernota 2015:

VVD keurt kadernota 2015 af

Waarom?   Omdat de kadernota 2015 incompleet is en dus niet realistisch.

Geen voorwaarden dus om een kadernota als “sluitend” te kunnen kwalificeren. 800,000 euro noodzakelijke bezuinigingen worden niet ingevuld.

het college geeft géén antwoorden op relevante vragen en voorstellen. Het college en de coalitiepartijen stoppen deze bezuinigingsopgave willens en wetens in de doofpot. De VVD-fractie doet niet mee aan het vooruitschuiven van het oplossen van de financiele misere.

TOELICHTING

Het is algemeen bekent dat het college van Menterwolde dit jaar 800.000 euro moet bezuinigen op het sociaal domein.

Dit vereist op dit gebied een totaal gewijzigde bedrijfsvoering in Menterwolde. Met alle voorzienbare financiële consequenties van dien.

Het benoemen en budgetteren van die kosten is echter achterwege gebleven in de kadernota van 2016. Deze voorliggende kadernota is dus incompleet, niet realistisch en dús op drijfzand gebaseerd. Om die noodzakelijke bestedingen toch te kunnen bekostigen kan het niet anders betekenen dan dat er een voorstel gaat komen van het College om óf méér te gaan bezuinigen óf minder te gaan besparen.

Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat het College voor de gemakkelijkste weg gaat kiezen. Minder besparen! Het College bewijst immers al jaren een broertje dood te hebben aan besparen. Uitgeven! Meer dan er binnenkomt! Dat is hun lust en leven. En dàt betekent dat dit College de zich zelf opgelegde opdracht de financiën gezond over te dragen aan hun opvolgers niet gaat volbrengen. De financiële misère blijft voortduren.

Ter herinnering

De VVD werd weggezet als wereldvreemd toen wij bij de commissaris van de Koning Max van de Berg vroegen om een financieel zwaargewicht als eis bij het aannemen van een interim Burgemeester. De VVD verkondigde dat de financiën van Menterwolde in zeer zéér zwaar weer verkeerden. Deze zorgen werden alleen gedeeld door de CDA en de PvdA.

Belachelijk zo vonden de Hr Ploeger en mevrouw Siersema van KM. Geld zat.

Hoe anders is de werkelijkheid. Menterwolde moet draconisch bezuinigen!

De VVD bleek (helaas) gewoon gelijk te hebben.

Onze poging om alsnog een realistische kadernota te realiseren is in de kiem gesmoord. Onze meermalen herhaalde relevante vragen over de niet opgenomen financiële verplichtingen in verband met de bezuinigingsopgave op het sociaal domein zijn niet beantwoord. Niet door de wethouder Financien, niet door de wethouder Sociaal Domein. Nee . . .In de doofpot! Slapende honden vooral niet wakker maken! Vooral niet over praten! Vooruitschuiven!

Veel Menterwolmers denken wellicht dat het lek boven is.

Dat de financien op orde gaan komen.

Dat de steeds meer zichbare grote negatieve gevolgen van de draconische bezuinigingen positief gekeerd gaan worden.

Dat de opvolgers van dit college met een positief saldo het achterstallig onderhoud kunnen inlopen, verlaging van de woonlasten mogelijk is, de OZB geen melkkoe meer zal zijn om de begrotingstekorten aan te vullen.

Hoe anders zal de harde werkelijkheid (opnieuw) blijken te zijn?