86CB2EED-F6EE-475A-8270-88009FF2C0F3-1683-00000230FEFD3508_tmp

Dank aan Rick de Boer. Samenvatting 456 pagina gepubliceerd CPB doorrekening alle politieke partijen.

FF een kleine samenvatting, voor hen die geen zin/tijd hebben om 456 pagina’s door te worstelen. Voor de liefhebber, een samenvatting van 456 pagina’s die het CPB heeft gepubliceerd m.b.t. de doorrekening van de plannen van de politieke partijen. ( onderstaande teksten ongewijzigd overgenomen van het CPB ).
Dit keer hebben tien politieke partijen hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen. Van de partijen die thans in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, heeft alleen de Partij voor de Dieren besloten af te zien van deelname. Partijen die nu niet in de Tweede Kamer zitten, maar die ten tijde van het uitschrijven van de verkiezingen minimaal één zetel hadden in de drie grote peilingen, mochten deelnemen, maar van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Lekkere partijen dus, een hoop beweren maar dat niet kunnen/willen onderbouwen

Aan de ene kant van het spectrum leiden vooral de fiscale maatregelen van VVD, CDA en GroenLinks tot meer werkgelegenheid en minder werkloosheid. In mindere mate geldt dit ook voor D66. Aan de andere kant van het spectrum leiden (met name de fiscale) maatregelen van de SP tot een hogere marginale druk en daarmee tot minder werkgelegenheid en meer werkloosheid. Ook bij de PvdA en de PVV daalt de werkgelegenheid. Vooral de SP introduceert flankerend beleid waardoor de werkgelegenheid afneemt.
Door de maatregelpakketten van VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP neemt de emissie van broeikasgassen af.
(GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en VVD) intensiveren per saldo op onderwijs. D66, VVD en PvdA realiseren met hun onderwijsbeleid op de lange termijn een groot positief effect in termen van percentage van het bbp. Het innovatiebeleid van het CDA is als neutraal beoordeeld omdat deze partij weinig verandert aan het bestaande beleid. De PVV bezuinigt maximaal op innovatiebeleid, en schaft daarmee een aantal effectieve beleidsinstrumenten af, waaronder de WBSO. Dit schaadt de welvaart op lange termijn.
Alle partijen willen het overheidstekort in 2017 verminderen, hetgeen blijkt uit de verbetering van het ex-ante EMU-saldo ten opzichte van het basispad. Ex ante betekent dat de effecten van de maatregelen op de economie – en de doorwerking daarvan op het EMUsaldo – niet zijn meegenomen . De VVD verbetert het ex-ante EMU-saldo in 2017 het meest: 16 mld euro. De PVV boekt met 7¼ mld euro de kleinste verbetering.
Op de VVD en SGP na willen alle partijen minder uitgeven aan veiligheid, veelal door te bezuinigen op de apparaatskosten. De uitgaven aan defensie blijven in de plannen van vijf partijen per saldo ongewijzigd. (VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, DPK). De SP bezuinigt hierop het meest: 1½ mld euro. Alleen de VVD intensiveert op bereikbaarheid. De ChristenUnie houdt de uitgaven ongewijzigd. Alle andere partijen kiezen ervoor hier juist op te bezuinigen. De PvdA bezuinigt het sterkst op bereikbaarheid (1¾ mld euro).
Zeven partijen willen meer uitgeven aan onderwijs. GroenLinks intensiveert het meest (2¼ mld euro). Van de drie partijen die minder geld willen uitgeven dan in het basispad, brengt de PVV de onderwijsuitgaven het meest terug (2 mld euro).
Aan de zorg wordt door alle partijen in 2017 minder geld uitgegeven dan in het basispad. In de sociale zekerheid wordt door alle partijen miljarden omgebogen. GroenLinks geeft ten opzichte van het basispad 8 mld euro minder uit. Dit wordt evenwel vooral bereikt door afschaffing van de zorgtoeslag, waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor verlaging van de Zvw-premies.
PVV en DPK korten het meest op internationale samenwerking, op de voet gevolgd door de VVD. De SP, GroenLinks en de ChristenUnie hogen het budget voor ontwikkelingssamenwerking op
Lastenverzwaring : Zes partijen brengen de lasten terug. De PVV en de VVD het meest. De grootste lastenverzwaring komen we tegen bij GroenLinks. De ChristenUnie en D66 verhogen de lasten voor huishoudens, bij de andere partijen dalen deze juist. GroenLinks en SP voeren de grootste lastenverzwaringen voor bedrijven door. De lasten op vermogen en winst blijven bij de VVD nagenoeg ongewijzigd. Bij D66 en DPK gaan ze omlaag en bij de andere partijen omhoog. De VVD komt uit op het grootste verschil tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden: Bij de VVD komt dat vooral door de verhoging van de arbeidskorting waarvan alleen werknemers voordeel hebben, gecombineerd met ombuigingen die de uitkeringsgerechtigden treffen. Bij het CDA valt de invoering van een vlaktakstarief met een topheffing gunstiger uit voor de hoogste inkomens. Bij de meeste partijen blijft de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden achter bij die van werknemers. Bij GroenLinks is het verschil met ¾% per jaar het grootst. Bij het CDA is de invoering van de vlaktaks met een toptarief gunstiger voor gepensioneerden. GroenLinks komt het meest negatief uit, gevolgd door SP en ChristenUnie.
Werkgelegenheid: De meeste partijen bereiken de evenwichtswerkloosheid in 2025 (CDA, ChristenUnie, D66, DPK, SP, VVD, SGP en PVV). GroenLinks en PvdA bereiken deze iets later. aantal banen Bij de VVD-plannen stijgt de werkegelegenheid verreweg het meest, bij de SP-plannen daalt de werkegelegenheid juist het meest. Ook bij de plannen van de PVV en de PvdA daalt het aantal banen. Verschillende partijen stellen maatregelen voor die de hoogte van uitkeringen beïnvloeden. VVD, CDA, SGP en DPK koppelen de uitkeringen tijdelijk aan de lonen van de collectieve sector. Hierdoor daalt de werkloosheid en stijgt de werkgelegenheid. De SP bouwt de dubbele heffingskorting niet helemaal af waardoor het sociaal minimum stijgt. Door deze maatregel stijgt de werkloosheid en daalt de werkgelegenheid. Werkgelegenheid en lage belastingen zijn goed voor de woningmarkt; De inkomens van huishoudens en de werkloosheid hebben ook een belangrijk effect op de woningmarkt, en die inkomens zijn op hun beurt weer sterk afhankelijk van de maatregelen die elders worden voorgesteld. Hogere inkomens leiden immers tot meer vraag naar woningen, hogere woningprijzen en uiteindelijk tot een groter woningaanbod.
. VVD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP verlagen de tarieven van de inkomstenbelasting, en verhogen de arbeidskorting, terwijl het CDA een vlaktaks voorstelt. k. De SP beperkt weliswaar de hypotheekrenteaftrek en verhoogt de arbeidskorting, maar verhoogt ook de belastingtarieven. Met uitzondering van de PVV houden alle partijen in 2017 een positief houdbaarheidssaldo over. Dit betekent dat zij geld reserveren voor toekomstige lastenverlichting of hogere uitgaven, bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. De verandering van de structurele werkgelegenheid zorgt voor een belangrijk in- of uitverdieneffect op de houdbaarheid. Een toename van de werkgelegenheid, zoals bij de VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en DPK, zorgt voor extra belastinginkomsten en lagere uitgaven aan sociale zekerheid en leidt daarmee tot een verbetering van de houdbaarheid. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Bij SP, PvdA en PVV zorgt een daling van de werkgelegenheid voor een groter houdbaarheidstekort. Door het VVD-programma slaat het houdbaarheidstekort om in een overschot van 2,1% bbp. Dit betekent dat geld gereserveerd wordt om in de toekomst negatieve schokken op te kunnen vangen, of voor toekomstige intensiveringen of lastenverlichting.
Houdbaarheid Zorg: De houdbaarheid verbetert het sterkst door de plannen van CDA, ChristenUnie, D66, VVD en GroenLinks. CDA en VVD verbeteren in 2017 het EMU-saldo sterk. Zes van de acht partijen kiezen weliswaar voor doorgaan met gereguleerde marktwerking in de zorg,(VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) maar anderzijds willen ze ook meer overheidsregulering. De partijen volgen in grote lijnen het rapport van de TaskForce Zorg waarbij de informatievoorziening over de kwaliteit van de geleverde zorg en het risico van zorgverzekeraars worden vergroot. Dit bevordert de prikkels van verzekeraars om doelmatig zorg in te kopen. Naast meer prikkels voor verzekeraars willen deze partijen bij de ziekenhuiszorg ook een extra slot op de deur om een lager groeipad van de zorg af te kunnen dwingen. De politieke partijen kijken verschillend aan tegen de wenselijkheid van eigen betalingen in de zorgverzekeringswet. SP, DPK, PVV, PvdA, SGP verlagen de eigen betalingen ten opzichte van het basispad, terwijl CDA, ChristenUnie, D66, VVD en GroenLinks deze verhogen. De aanpassingen variëren van een verlaging met 110 euro tot een verhoging met 70 euro per volwassene per jaar . Ter vergelijking, in het basispad bedragen de eigen betalingen gemiddeld 220 euro per volwassene per jaar. Dat dekt 7% van de ZVWuitgaven. CDA en ChristenUnie introduceren een eigen bijdrage bij het eerste bezoek aan de polikliniek en het CDA introduceert ook een eigen bijdrage per ziekenhuisbehandeling.

Milieu: Broeikasgassen ; Door de maatregelpakketten van VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP neemt de emissie van broeikasgassen af. De grootste afname wordt bereikt met het maatregelpakket van GroenLinks. Door de maatregelen van de PVV en DPK nemen de broeikasgasemissies toe. Bij de ChristenUnie, GroenLinks, SP en D66 dragen vooral de nodige belastingverhogingen bij aan de lastenverzwaring. Daarnaast maken PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie de belastingen voor verkeer en vervoer afhankelijk van het aantal kilometers ( slecht voor hen die voor hun werk moeten reizen ).
Onderwijs: Zes van de tien partijen (GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en VVD) intensiveren per saldo op onderwijs. Drie partijen (PVV, DPK en SP)bezuinigen op onderwijs. Het CDA bezuinigt niet op onderwijs, en intensiveert ook niet. D66, VVD en PvdA realiseren met hun onderwijsbeleid op de lange termijn een groot positief effect in termen van percentage van het bbp. De ChristenUnie realiseert een kleiner effect, omdat slechts in beperkte mate wordt ingezet op kansrijke institutionele maatregelen. GroenLinks intensiveert weliswaar het meest in onderwijs, maar investeert relatief beperkt in kansrijke maatregelen. De onderwijsmaatregelen van SGP, CDA en SP leiden op termijn ook tot positieve, maar kleinere bbp-effecten. De PVV realiseert op lange termijn een klein negatief totaaleffect. Dit effect wordt in belangrijke mate bepaald door klassenvergroting, wat budgettair veel oplevert, maar op lange termijn tot een iets lagere arbeidsproductiviteit leidt.
Innovatie &Wetenschap: De VVD intensiveert het meest, terwijl de PVV het meest bezuinigt . De PVV schaft het innovatiebeleid nagenoeg af.
Mobiliteit: De maatregel uit het basispad om woon-werkverkeer voor leaseauto’s als privégebruik te zien, wordt teruggedraaid door VVD en SGP. Vijf van de tien partijen – PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie – voeren een vorm van kilometerheffing in voor personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens. PvdA, D66, GroenLinks en SGP voeren een congestieheffing in. GroenLinks verlaagt de maximumsnelheid op snelwegen naar 80 km per uur nabij steden en 100 km/uur op alle overige wegen. De PvdA draait de snelheidsverhoging naar 130 km per uur terug, de SP doet dit ten dele. Naast GroenLinks voeren ook SP en D66 de 80-km-peruur-zones rond de grote steden opnieuw in. Bijna alle partijen bezuinigen op de aanleg van wegen, alleen VVD en PVV trekken hier extra geld voor uit. VVD, SP, D66 en GroenLinks geven extra geld uit aan spoorinfrastructuur terwijl PvdA, PVV, SGP en DPK hierop bezuinigen. Positieve reistijdbaten worden gecompenseerd door welvaartsverlies door minder autogebruik. PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie realiseren in verhouding tot de andere partijen grote reistijdbaten, maar ook een relatief groot verlies door afname van het auto- en ov-gebruik. Dit komt door de invoering van een kilometerheffing.

Kort samengevat komen de plannen er als volgt op neer : Voor een, voor de toekomst bestendig, welvarend ( en veilig ) Nederland is het belangrijk dat de VVD verreweg de grootste partij wordt in kabinet Rutte 3, aangevuld met het CDA en of de SGP. Als Groen Links een aantal idiote luchtballonnen ( BELASTINGVERHOGINGEN / AUTOMOBILISTJE PESTEN /GEEN GELD VOOR POLITIE EN LEGER ) leegblaast kan ook die partij meedoen zonder al te veel negatieve gevolgen. ( NB Groen Links heeft op de meeste punten D66 rechts ingehaald, of anders gezien, D66 is linksafgeslagen, en dat voor liberalen? ) Ps, blijf je liever thuis zitten, vindt je onderwijs , een eigen woning, veiligheid, een goed en toekomstbestendig pensioen en zorgstelsel, niet zo belangrijk,gebruik je de bijstand als een hangmat ipv een vangnet, wel dan moet je vooral gaan stemmen op de SP en PVV.
Heb je werk, of wil je graag een baan, heb je een eigen huis of wil je een woning kopen, wil je minder belastingen betalen, wil je gewoon in je ( lease-) auto rijden, wil je veilig over straat, een goed pensioen kunnen sparen, meer geld in Nederland besteden en minder in bodemloze buitenlandse putten, wil je het beste onderwijs ( voor je kind ), wil je dat de zorg ook op termijn goed is en betaalbaar blijft. Wil je dat Nederland veel aan innovatie doet, ook goed voor de werkgelegenheid en koopkracht. Kortom, vindt u dat “normaal doen”, en werken moet lonen de norm is , dan komt U uit bij de VVD. Vindt u dat thuiszitten, niet werken dus moet lonen, dan komt u uit bij de SP en PVV en PVDA. De andere partijen zitten daar tussenin. Citaat CPB : Bij de VVD-plannen stijgt de werkegelegenheid verreweg het meest, bij de SP-plannen daalt de werkegelegenheid juist het meest. Ook bij de plannen van de PVV en de PvdA daalt het aantal banen. ” & .”Bij SP, PvdA en PVV zorgt een daling van de werkgelegenheid voor een groter houdbaarheidstekort. Door het VVD-programma slaat het houdbaarheidstekort om in een overschot van 2,1% bbp. Dit betekent dat geld gereserveerd wordt om in de toekomst negatieve schokken op te kunnen vangen, of voor toekomstige intensiveringen of lastenverlichting.”

OK, eerlijk is eerlijk, de VVD als grootste partij heeft één nadeel. Je gaat per maand maar liesfst € 6,00 meer betalen aan je ziektekostenverzekering. ( en als je weinig tot niets verdient is zelfs dat geen nadeel, aangezien de zorgtoeslag gelijk op omhoog gaat, socialer en eerlijker kan je het niet maken ).