Het lijkt geheel dat Keizer te goeder trouw heeft gehandeld, toch respecteer ook ik zijn besluit. Echt een verstandig en wijs besluit en dat verwacht je ook van een voorzitter van de VVD.  Keizer heel veel sterkte in deze woelige tijd. (Henk Tepper)  

Henk Tepper Vdd news Logo

 

Verklaring Henry Keizer

“Wat het licht is in de natuur, is de openbaarheid in het politieke leven,” zei Thorbecke lang geleden.Laat ik u verzekeren dat ik mij daar als uw voorzitter voortdurend bewust van ben geweest. Het licht waarover Thorbecke spreekt, wordt in onze tijd in grote mate verschaft door de schijnwerpers van de media. Zij spelen in onze democratie een essentiële rol. Dat is voor mij een vanzelfsprekendheid.

Hoezeer ik me ook realiseerde dat het voorzitterschap van onze partij van mij een publiek persoon zou maken, toch was ik niet voorbereid op wat er de laatste weken is losgebarsten. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn gezin zijn dit onvoorstelbaar zware dagen. Misschien zegt u: dat hoort er nu eenmaal bij. Maar u kunt zich hopelijk voorstellen dat het enorm ingrijpend is om van het ene moment op het andere aan de schandpaal te worden genageld. Voor een aantal mensen was het vonnis onmiddellijk geveld: deze man deugt niet. Aan de andere kant heb ik van heel veel mensen, binnen en buiten de partij, warme  steunbetuigingen en goede wensen mogen ontvangen. Daar ben ik zeer dankbaar voor.

In 2012 kregen mijn collega’s en ik de kans om het bedrijf waar wij in dienst waren over te nemen. Die uitdaging om ondernemer te worden hebben wij met beide handen aangegrepen. Nu we inmiddels 5 jaar verder zijn, hebben alle partijen die destijds bij de onderhandelingen waren betrokken duidelijk verklaard dat alle afspraken correct zijn nagekomen en dat zij geen enkele aanleiding zien om de overgang van de aandelen achteraf ter discussie te stellen. Het is nodig, ook in het belang van de medewerkers van het bedrijf, dat ik mij in de komende tijd concentreer op het weerleggen van de stroom van onware beschuldigingen en insinuaties die naar voren zijn gebracht.

Tijdens het aankomend Congres ontstaat de in mijn ogen onwenselijke situatie dat ik weliswaar statutair herbenoemd ben voor een volgende termijn, maar dat ik tegelijkertijd mijn taken als partijvoorzitter tijdelijk heb neergelegd. Onze partij heeft een voorzitter nodig die zich volledig kan inzetten en concentreren op de uitoefening van zijn taak.

Het is daarom dat ik heb besloten om mijn voorzitterschap van de VVD per direct neer te leggen. Dat was geen gemakkelijk besluit, omdat ik met hart en ziel aan onze partij verknocht ben. Bij mijn verkiezing drie jaar geleden deed ik de leden een belofte: de VVD klaarmaken voor de toekomst als volkspartij voor iedereen in ons land die liberaal denkt en liberaal voelt. In de afgelopen jaren dat ik uw voorzitter mocht zijn heb ik mij met veel energie en veel plezier ingezet om die belofte in te lossen. Naast het feit dat het partijvoorzitterschap van de VVD veel verantwoording met zich mee brengt, heb ik het ook steeds als een groot voorrecht beschouwd. Ik ben de leden dankbaar dat ik van hen de gelegenheid heb gekregen om deze mooie functie uit te oefenen.

Tijdens mijn voorzitterschap heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe veel gedreven mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de publieke zaak. Vrijwilligers binnen de partij, bewindspersonen,volksvertegenwoordigers en -niet in de laatste plaats- de medewerkers van het Algemeen Secretariaat verrichten fantastisch werk. Dat geeft veel vertrouwen in de toekomst.

Henry Keizer,
Den Haag 18 mei 2017

 

Reactie van het Hoofdbestuur en partijleider Mark Rutte Het Hoofdbestuur van de VVD laat weten het besluit van Henry Keizer om mede in het belang van de partij terug te treden als voorzitter te respecteren.

Vicevoorzitter Jeanette Baljeu: “We hebben de afgelopen jaren als Hoofdbestuur met zeer veel genoegen met hem samengewerkt. Hij heeft als voorzitter bijzonder veel voor elkaar gekregen. Zo was hij de motor achter de grootste partijvernieuwing sinds de oprichting in 1948. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd”.

Ook partijleider Mark Rutte heeft gereageerd op het besluit van Henry Keizer. Rutte: “Ik respecteer het moedige besluit van Henry Keizer om zijn voorzitterschap mede in het belang van de partij neer te leggen. Zijn enorme inzet is van grote waarde voor de VVD geweest, daarvoor ben ik hem ontzettend dankbaar. Ook persoonlijk heb ik de afgelopen jaren met veel plezier met Henry samengewerkt. Ik wens hem veel sterkte in deze heftige tijd.”

De taken van de voorzitter zullen voorlopig overgenomen worden door de vicevoorzitter. Zodra er meer bekend is over de procedure om tot een nieuwe voorzitter te komen zal hierover gecommuniceerd worden.