Liberalisme    Om de vrijheid

De VVD denkt en werkt vanuit het liberalisme. Dat betekent dat wij een samenleving willen waarin mensen zo veel mogelijk vrijheid hebben.

Onze politici brengen het liberalisme dagelijks in de praktijk aan de hand van de Beginselverklaring van de VVD en ons Liberaal Manifest. Ook alle verkiezingsprogramma’s die wij schrijven voor lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen zijn op het liberalisme gebaseerd.

De VVD heeft vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Vrijheid

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Liberalisme

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving.

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.

Meedoen met de VVD?

WORD LID

Heb je een vraag? App ons!

Whatsapp+31623937475
BEGINSELVERKLARING
Vastgesteld door de 125e algemene vergadering
op 15 november 2008 te Rotterdam
2
1. Missie en Visie
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland
waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te
maken van hun leven. Om het leven niet zomaar voorbij te laten
gaan, maar het juist met verve te leven.
De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat.
Vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud wil geven
aan de eigen toekomst. Vóór vakmensen als leraren, politieagenten
en wie werkt in de verzorging. Vóór wie het lef heeft een eigen
bedrijf te beginnen. De VVD wil er zijn voor ieder die iets van zijn of
haar leven wil maken. Door mensen niet afhankelijk te maken van
de overheid maar hen te helpen
op eigen benen te staan. De
VVD wil dat mensen achterstand
en armoede ontstijgen en dat
kan het beste door goed
onderwijs.
De VVD is optimistisch. Over de
toekomst, over de kansen van
komende generaties. Over een
sterk, toonaangevend Nederland
in Europa en de wereld. Nederland heeft een rijke traditie van eigen
initiatief, optimisme en durf. De Nederlandse droom is nauw
verbonden met de liberale droom.
2. Vrijheid en Verantwoordelijkheid
De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid,
zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed.
Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het
eigen lichaam en zelfbeschikking. Voorts beschouwt de VVD
verantwoordelijkheid als het ethisch fundament onder een
samenleving van vrije mensen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vrijheid draagt ieder mens
niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt hij ook
rekening met de vrijheid van anderen, met de belangen van ouderen
en toekomstige generaties en met de vrije samenleving als geheel.
3
Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien andere liberale
beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale
rechtvaardigheid. De VVD staat open voor iedereen die met haar de
liberale beginselen deelt. Zij wil de plek zijn voor alle mensen die
zich met rede en passie willen inzetten voor het vergroten van het
liberale gehalte van de samenleving.
3. Het belang van onderwijs
Toegang tot hoogwaardig
onderwijs is onontbeerlijk om
het vrije individu maximaal in
staat te stellen iets van zijn
leven te maken. Het draagt
bij aan eerlijke kansen voor
iedereen. Ontwikkeling van
kennis en vaardigheden van
jongeren is van belang voor
de toekomst en kansen van
komende generaties.
Onderwijs stimuleert het
ontwikkelen van een eigen mening. Het daagt uit tot excelleren en is
belangrijk voor een goed functionerende economie en arbeidsmarkt.
Het biedt mensen de kans achterstand en armoede te ontstijgen. De
overdracht van kennis en kunde is en blijft de eerste taak van het
onderwijs. Toetsing van de kwaliteit door de overheid is
noodzakelijk.
4. De hechte samenleving
De mens is een sociaal wezen. Het bezielend verband in onze
samenleving wordt niet van bovenaf opgelegd, maar komt tot stand
dankzij vrijwillige relaties tussen vrije mensen. Het staat elk mens
vrij om de sociale relaties van zijn of haar keuze aan te gaan, net
zoals het iedereen vrij staat weer uit die verbanden te treden.
Goed burgerschap houdt in dat een individu zich in zijn handelen
rekenschap geeft van de cultuur en de bijbehorende normen van
onze samenleving. De Nederlandse samenleving vindt haar
oorsprong in de joods-christelijke traditie, het humanisme en de
Verlichting. Deze beschavingsfundamenten vormen samen met de
Nederlandse taal, de vaderlandse geschiedenis en de Grondwet de
grondslag voor onze nationale identiteit. Liberalen kiezen voor het
principe van de scheiding van kerk en staat.
4
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid in zijn eigen
levensonderhoud te voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan een
beroep doen op de overheid. Ondersteuning door de overheid is
tijdelijk en is erop gericht dat mensen zo snel mogelijk weer aan het
werk kunnen. Alleen diegenen die daartoe om dwingende fysieke of
psychische redenen niet in staat zijn mogen rekenen op blijvende
ondersteuning.
5. De rol van de staat
De VVD streeft naar een krachtige, kleine staat met gezonde
overheidsfinanciën. Alleen taken die de samenleving van belang
vindt en die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen
kunnen worden vervuld, behoort de overheid te stimuleren dan wel
op zich te nemen. Het uitgangspunt is dat deze taken zo
doeltreffend, zo doelmatig en zo dicht mogelijk bij de burger worden
uitgevoerd. Belastingheffing is onvermijdelijk. Maar de belastingdruk
wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat hardwerkend Nederland
zoveel mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan
besteden.
Vertrouwen vormt het uitgangspunt in de omgang van de overheid
met burgers. De overheid is dienstbaar aan de burgers en aan hun
vrijheden. Doorgeschoten bureaucratie en bemoeizucht zijn een niet
te onderschatten bedreiging voor de vrijheid van mensen. De burger
heeft bij voorkeur met zo min mogelijk bestuurslagen tegelijk te
maken.
Het bevorderen van de veiligheid van alle burgers, het handhaven
van de openbare orde en het verdedigen van de democratische
rechtsorde zijn kerntaken van de overheid. De staat heeft daartoe
het geweldsmonopolie. Nederland dient een democratische
rechtsstaat – gebaseerd op de scheiding der machten – te zijn en te
blijven. Alleen in een rechtsstaat hebben alle burgers gelijke rechten
en is een eerlijke rechtsgang verzekerd. De VVD hecht grote waarde
aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw, gelovige en nietgelovige,
blank en zwart, homo en hetero. Het individu beschikt over
een aantal onvervreemdbare vrijheden die de staat niet mag
aantasten.
De VVD staat voor een krachtige parlementaire,
vertegenwoordigende democratie. De VVD strijdt tegen de dictatuur
van de meerderheid en bevordert dat de meerderheid rekening
5
houdt met de opvattingen van de minderheid en met individuele
opvattingen. Als staatsvorm steunt de VVD de constitutionele
monarchie vervuld door het Huis van Oranje-Nassau.
Uitgangspunten hierbij zijn de ministeriële verantwoordelijkheid en
de onschendbaarheid van de Koning.
6. De vrije markteconomie
De vrije marktorde is in economische zin de uitdrukking van het
liberale uitgangspunt dat het individu zoveel mogelijk naar eigen
keuze over zijn lot moet kunnen beschikken. In die marktorde
worden vraag en aanbod via het proces van vrije mededinging op
elkaar afgestemd. De staat heeft een faciliterende rol en schept het
kader waarbinnen de vrije
markt opereert. Een vrije
markt biedt de meest efficiënte
toedeling van arbeid, kapitaal,
goederen en diensten en is een
voorwaarde voor een optimaal
welvaartsniveau. De staat
speelt ten aanzien van de vrije
markt de rol van
marktmeester. De VVD strijdt
tegen kartelvorming.
Het door de overheid gegarandeerde eigendomsrecht is een
onmisbare pijler onder de individuele vrijheid. De VVD bevordert het
particulier eigendom en stimuleert ondernemerschap. De VVD hecht
grote waarde aan de groei van wetenschappelijke kennis en
technologische vooruitgang. Vooral op het gebied van de duurzame
zorg voor natuur, milieu en energievoorziening. Relevante ethische
vragen dienen zorgvuldig te worden beantwoord, zonder een
onredelijke afkeer van het onbekende.
7. Internationale samenwerking
In de wereld dient de Nederlandse regering op te komen voor het
nationaal belang. Zij draagt daarnaast actief bij aan het versterken
van een internationale rechtsorde en het beschermen van de
mensenrechten. Grondslag hiervoor vormt de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens.
De VVD zet zich in voor wereldwijde vrijhandel. Zij verzet zich tegen
tariefmuren, structurele staatssteun en andere vormen van
6
marktafscherming. Ontwikkelingssamenwerking richt zich op het
bevorderen van de zelfstandige kracht van mensen in
ontwikkelingslanden.
De VVD ziet Europese samenwerking als een effectief middel om
vrijheid, welvaart en veiligheid te vergroten; zowel in Nederland als
in de andere lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU
concentreert zich op haar kerntaken door zich te richten op de
gemeenschappelijke markt en grensoverschrijdende problemen en
kansen. Voor het overige treedt de EU niet in de bevoegdheden van
de lidstaten.
De staat waarborgt een sterke defensie in samenwerking met onze
bondgenoten en verdragspartners om het hoofd te bieden aan
internationale bedreigingen waaronder het terrorisme. Daarnaast
speelt de krijgsmacht een belangrijke rol in het handhaven van de
internationale rechtsorde.