OPINIE JAAP MAJOOR

De Nederlandse boer krijgt overal de schuld van

Vandaag 10:35 uur – Boerenbusiness – 8 reacties

Wie het nieuws een beetje volgt, struikelt over de problemen die de agrarische sector in Nederland ten laste worden gelegd. “De boer krijgt overal de schuld van”, aldus Jaap Majoor. “Door boeren te belonen voor hun inspanningen, kunnen we samen het milieu verbeteren”, schrijft hij.

De agrarische sector in Nederland (en die daarbuiten) wordt een aantal zaken ten laste gelegd. Hieronder een opsomming:

 • CO2-emissie – Grasland neemt veel CO2 op en levert zuurstof. Deze gegevens worden niet meegenomen in de berekeningen. Alleen wat de koe uitstoot, wordt meegeteld.
 • Luchtverontreiniging – De meetpunten zijn naast een kippenschuur geplaatst.
 • Vervuiling van het oppervlaktewater – De rapporten waaruit blijkt dat de vervuiling ontstaat bij riooloverstorten worden onder tafel geschoven. Daarbij staat 1 meetpunt bij een rioolzuivering.
 • Uitsterven van insecten door gewasbeschermingsmiddelen – Elke imker weet dat er een ziekte onder de bijen heerst.
 • Afname van de biodiversiteit – Juist nu zaaien veel boeren een mengsel van allerlei grassen in.
 • Uitsterven van weidevogels – Bij de nesten van de weidevogels zijn camera’s geplaatst. Hieruit blijkt dat de marter, vos en ooievaar zo in populatie toegenomen dat zij alle nesten leegplunderen.
 • Ontbossing van tropische oerwouden voor veevoer – Soja en palmolie worden ook gebruikt om vleesvervangers en melkvervangers van te maken voor menselijke consumptie. Het afval; sojaschroot en palmpitten worden in het veevoer verwerkt.
 • Fijnstof – De landbouwsector heeft de uitstoot (door allerlei aanpassingen) enorm weten terug te dringen. De laatste 10 jaar neemt fijnstof weer toe, terwijl de veestapel afgenomen is. Het probleem zit niet bij de landbouw, maar in de toename van het verkeer en vooral de luchtvaart.
 • De algemene media – Die louter negatief bericht over boeren.

Alle boeren uit Nederland?
Een boer wordt slechter beoordeeld dan een misdadiger. Als klap op de vuurpijl heeft de politiek in Den Haag de fosfaatrechten, bestemd voor de melkveehouders, ook aan vleesveehouders toegekend. Hierdoor worden melkveehouders wederom extra gekort. De regelgeving wijzigt telkens, zodat boeren niet meer weten wat zij moeten doen. Er zijn nog steeds boeren die niet weten hoeveel zij mogen produceren.

Het lijkt erop dat de politiek in Den Haag de Nederlandse boer wil laten verdwijnen. Dit kan toch niet waar zijn. Echter, als dit zo is, dan zal later in de geschiedenisboeken staan: de meest onverstandige beslissing ooit genomen door de politiek.

Oplossing: begin bij jezelf
Hoe moet dit verder? Duurzame landbouw is nodig, maar wat is dit? Het begint met een eerlijke vergoeding aan de boer (voor zijn arbeid en zijn geïnvesteerd kapitaal). Als we de boer belonen, dan kunnen we van de boer de volgende punten verlangen:

 1. Afbouwen van de kunstmestindustrie. Hiervoor in de plaats mag de boer meer mest van eigen vee op zijn land gebruiken. De leidraad daarvoor worden dan enkele meetpunten in zijn land. Is in een meetpunt de uitspoeling van mineralen te hoog, dan moet hij verplicht mest afvoeren. Dan kan al die onduidelijke regelgeving verdwijnen.
 2. Verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en mechanische onkruidbestrijding toepassen. Lukt dit niet, dan moet er pas uitgeweken worden naar chemische bestrijding; sowieso groenbemesters moeten niet langer doodgespoten worden. Verder moeten precisiespuitmachines die gewassen herkennen en alleen spuiten waar onkruid staat.
 3. Agrarische bedrijfsgebouwen gebruiken voor zonnepanelen. De mest van het vee vergisten voor energie en minder CO2-uitstoot. Eventueel een windmolen bij de gebouwen plaatsen.
 4. In veengebieden proberen het waterpeil te verhogen om inklinking en methaanuitstoot te verminderen.
 5. Verplicht op 1% van je grond een bloemenmengsel telen voor insecten.
 6. Om de landbouwsector concurrerend te houden met het buitenland, mag de boer zelf weten hoeveel koeien hij houdt. Hij mag alleen niet boven de norm uitkomen in de meetpunten die op zijn land staan. Eventueel wordt de mest afgevoerd naar een collega-boer, die op zijn beurt ook weer aan de uitspoelingseisen moet voldoen.
 7. Voorkomen van structuurbederf van de bodem.
 8. Het telen van groenbemesters om het organische stofgehalte van de bodem zoveel mogelijk te verhogen.

Als wij aan al deze punten voldoen, dan zijn we klaar voor de toekomst. We moeten de boer niet alles in de schoenen schuiven, maar tezamen proberen het milieu te verbeteren en daarvoor moeten we eerst bij onszelf beginnen. Dus, politiek Den Haag wordt wakker!

Jaap Majoor
Laag Zuthem