Ook ik ben al heel lang lid van de VVD en nog steeds met grote voldoening. De VVd is voor mij de partij waar ik mij thuis voel niet alleen vandaag en morgen maar al 73 jaar lang. De gemeenteraad geeft een aanbeveling:  Kwaliteiten zijn belangrijker dan zaken als politieke kleur en geslacht, maar in werkelijkheid spelen deze altijd een grote rol.”De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na een aanbeveling van de gemeenteraad.”  We leven in een vrij land en een ieder kan zijn lidmaatschap opzeggen van een politieke partij. Maar om de wereld daar getuige van te laten zijn is voor mij wel heel erg zwak, Het zou de BM eren als hij ook zijn baan als BM vaarwel had gezegd.

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij kan zich niet meer vinden in de richting die de VVD op gaat, schrijft hij in een uitgebreide verklaring op Facebook.

Betreft: opzegging lidmaatschap VVD
Assen, 22 november 2018

Beste mensen,

Hoe zeer ik ook vind dat het partijlidmaatschap van een burgemeester los staat van het functioneren, voor velen is er toch een verbondenheid. Het is om deze reden dat ik mijn opzegging van mijn partijlidmaatschap ook op deze wijze kenbaar maak.
Ik beperk me daarbij tot de inhoud van dit bericht. Alles wat ik kwijt wil staat hier beschreven. Ik zal dan ook niet op verdere vragen of reacties ingaan.

Dit is geen gemakkelijk bericht. Want er zijn goede herinneringen. Ik heb de afgelopen 25 jaar mooie en interessante mensen ontmoet. Ik heb me trots gevoeld omdat ik namens de VVD functies heb uitgeoefend. En ik heb veel bijzondere momenten meegemaakt.

Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden. Steeds vaker betrapte ik me erop, dat ik me niet vertegenwoordigd voelde door volksvertegenwoordigers die mede door mij waren gekozen en contributie betaalden bij dezelfde partij. Steeds vaker las ik VVD standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan.

Wanneer ik het hier in gesprekken over had, haalde ik zelf een bekende Nederlandse bestuurder aan. Hij zou gezegd hebben dat er altijd een betere reden komt om je partijlidmaatschap op te zeggen. En dat je daar beter op zou kunnen wachten.
Ik heb besloten om dat niet langer te doen: ik heb mijn lidmaatschap van de VVD vandaag opgezegd.

Mijn lidmaatschap van de VVD was een bewuste persoonlijke keuze. En mijn opzegging is dat natuurlijk ook. Gelet op mijn werk als burgemeester is het echter onontkoombaar dat professie en privé door elkaar lopen. Dat geldt ook voor de reden van het beëindigen van mijn lidmaatschap. Er is namelijk ook sprake van een botsing met mijn professionele waarden en mening. En ook de wijze waarop ik het burgemeestersambt wil invullen speelt een bepalende rol.

Het is een optelsom. Zonder uitputtend te willen zijn gaat het bijvoorbeeld om de volgende punten. Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel wanneer er een wijkenplan wordt gelanceerd, waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren. Het zelfde rechtsgevoel wordt geraakt wanneer voor minder draagkrachtigen delen van het recht nagenoeg onbereikbaar dreigen te worden.
Met grote verbazing en ongeloof nam ik kennis van het idee om de discretionaire bevoegdheid rond asielzaken af te schaffen. Ik ben er van overtuigd dat een strikt en stringent asielbeleid noodzakelijk is. Tegelijkertijd ben ik er mede door mijn eigen ervaringen van overtuigd dat het noodzakelijk is om een procedure te hebben die verstandige uitzonderingen op de geldende regels mogelijk maakt. Ik voel niet voor een samenleving waar regels boven verstand worden geplaatst.
Het was de nadruk op persoonlijke vrijheid die mij lang geleden bij de VVD bracht. De vrije meningsuiting is voor mij een heel belangrijk grondrecht. Vanuit dit perspectief is een recente uitspraak die de beperking van demonstratierechten suggereert, voor mij de spreekwoordelijke druppel. Zo ver weg van de zo mooie woorden van Evelyn Beatrice Hall: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.

Het was voor mij tijd om afscheid te nemen. Ik wil daarbij niets afdoen aan veel onderwerpen waar ik het nog steeds van harte met standpunten van de VVD eens ben. Ik wil daarbij niets afdoen aan mijn grote waardering en respect voor heel veel liberale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dank voor de prettige samenwerking die ik heb ervaren.

Bij mijn opzegging speelt ook de wijze waarop ik invulling wil geven aan het ambt van burgemeester nadrukkelijk een rol. Wat mij betreft is het de mooiste baan die er is. Het gemak waarmee de burgemeesterskroonbenoeming deze week na politiek handjeklap is gesneuveld vind ik onthutsend. De Eerste Kamer als partijpolitiek orgaan, in plaats van als de plek waar zorgvuldige toetsing op besluitvorming plaats vindt. De aanstellingswijze van de burgemeester zou minimaal moeten worden gewogen binnen het hele democratische systeem. In plaats daarvan is besloten om die discussie niet eerst te voeren, maar om al wel de aanwezige veiligheidsborging uit het systeem te verwijderen. De toekomst van het ambt is hiermee speelbal geworden van coalitieonderhandelingen, met het risico dat een fundamentele discussie verwordt tot een pennenstreek in een onderhandelingskamer.

Ik geloof niet in een gepolitiseerde burgemeester. Een burgemeester moet van alle inwoners zijn. In het hart van de lokale democratie. Waarbij ruimte wordt geboden aan minderheden en hun opvattingen en gedragingen. Bij de huidige aanstellingswijze speelt de partijkleur gelukkig nagenoeg geen rol. Ik hoop echt dat deze partijonafhankelijke positie in de toekomst blijft bestaan. En dat er weggebleven wordt van een rechtstreeks gekozen burgemeester. Bij dergelijke verkiezingen zou partijkleur een belangrijke keuzefactor worden, terwijl juist partijpolitiek het vertrouwen in democratie en bestuur onder druk heeft gezet.

Ik zal daarom vanaf heden een bewust partijloze burgemeester zijn.

Met liberale groet,

Marco L.J. Out
lidmaatschapsnummer 2131862