vlagVanuit mijn mailbox. 

   Over de verbanden tussen onze hoogste universele menselijke
waarden en normen en onze hoogste menselijke kwaliteiten.                 Voor alle pagina’s van deze site: klik op
www.universele-beschaving.nl

          
O v e r z i c h t   v a n   v e r b a n d e n

Hoogste menselijke waarden

Geluk, hoogste menselijke waarde

Zoals gezegd is geluk de allerhoogste menselijke waarde omdat geluk onze hoogste kwaliteit van leven is, en direct verbonden met de essentie van ons menszijn en de ervaarbare zin van ons bestaan.
En daarnaast omdat al onze andere universele menselijke waarden en normen de bedoeling hebben om tot geluk te kunnen komen.

Voorwaarden: De universele waarden van vrede en vrijheid, en daarnaast integriteit, onze hoogste morele kwaliteit.
Echter ook afwezigheid van lijden, zorgen, problemen en negativiteit uit het egocentrisme van anderen of onszelf.

Liefde Onze hoogste menselijke waarde naast geluk.

Voorwaarden: onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit en empathie; alsook openheid en innerlijke kwetsbaarheid. Daarnaast spontaan en natuurlijk respect, onze hoogste sociaal-menselijke waarde.

Vrede  Een van onze hoogste menselijke waarden.

Voorwaarden: onze hoogste menselijke nomen als respect, rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid.
Daarnaast onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsbewustheid.

Vrijheid Een van onze hoogste menselijke waarden (alsook norm).

Voorwaarden: onze hoogste menselijke norm van respect, en onze normen als democratie en (grond)wettelijke bepalingen.

Rechtvaardigheid Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm en kwaliteit).

Voorwaarden: onze hoogste menselijke norm van respect.
Daarnaast onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, begrip, kennis en inzicht (intelligentie), en verbondenheid, verantwoordelijk- heids-bewustheid en realisme.

Gelijkheid Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm).

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarde van respect.
Daarnaast op onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, kennis en inzicht (intelligentie), empathie, en individuele rechtvaardigheid.

Democratie Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm).

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van respect rechtvaardigheid en gelijkheid.
Daarnaast op onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, intelligentie en individuele rechtvaardigheid.

Universele mensenrechten  Behoren tot onze hoogste
menselijke waarden.

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van geluk en respect.

Grondwettelijke waarden Behoren tot onze hoogste
menselijke waarden.

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van geluk en respect.

Andere waarden, die voortkomen uit onze meest fundamentele

Solidariteit Zowel sociale waarde als individuele kwaliteit.
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, respect, rechtvaardig- heid en integriteit.
Zij is echter wel een zeer relatieve waarde (denk aan solidariteit met mensen die achter een onjuist of schadelijk ideaal staan)

Veiligheid  Fundamenteel menselijke behoefte, echter ook een norm en een zeer hoge sociale en individuele waarde.
Komt voort uit realisatie van rechtvaardigheid, grondwettelijke normen en waarden, democratie en solidariteit.

Fysieke en mentale gezondheid Zowel individuele, als sociale waarde.
Komen voort uit een juiste manier van leven en samenleven; en zo uit intelligentie, en alle genoemde waarden, normen en kwaliteiten.

Orde  Zowel individuele, als sociale waarde.
Komt voort uit intelligentie, rechtvaardigheid, democratie en (grond)wettelijke waarden en normen.


Verbanden hoogste morele kwaliteiten

Onze hoogste morele kwaliteiten zijn die kwaliteiten, die nodig zijn om onze hoogste menselijke waarden realiseerbaar te maken, en waar al onze overige morele kwaliteiten uit voortkomen.

Integriteit    (hoogste morele kwaliteit)

Integriteit is onze hoogste morele kwaliteit omdat zij de belang- rijkste voorwaarde is voor de realisatie van onze allerhoogste mense- lijke waarden, en omdat zij een voorwaarde is voor alle andere hoogste morele kwaliteiten.

Gevoelens van verbondenheid
Basisvoorwaarde om sociaal te kunnen functioneren; zij impliceren sympathie.

Empathie
Basisvoorwaarde voor spontaan en natuurlijk menselijk respect.

Rechtvaardigheid
Basisvoorwaarde voor vrede, democratie en (grond)wettelijke bepalingen

Verantwoordelijkheids-bewustheid
Voorwaarde voor zuivere democratie, rechtvaardigheid, en om sociaal te kunnen functioneren.

Realisme
Voorwaarde voor rechtvaardigheid en om intelligent te kunnen functioneren.

Intelligentie
Voorwaarde voor rechtvaardigheid, democratie en vrede.

Andere morele kwaliteiten, die voortkomen uit onze meest fundamentele

Creativiteit
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid en intelligentie.

Idealisme
Komt voort uit integriteit, intelligentie en creativiteit en daarnaast uit empathie, gevoelens van verbondenheid, respect en realisme.

Spontaniteit
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie en respect.

Solidariteit (loyaliteit)
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, realisme en respect.

Hulpvaardigheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, realisme en respect.

Betrouwbaarheid
Komt voort uit integriteit, intelligentie en realisme.

Betrokkenheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, intelligentie en realisme.

Dienstbaarheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid en respect alsook uit idealisme.

Begrip
Komt voort uit integriteit, empathie, intelligentie en realisme.

Tolerantie
Komt voort uit inzicht en begrip (intelligentie), empathie, gevoelens van verbondenheid en respect.

Compassie
Komt voort uit integriteit, empathie en gevoelens van verbondenheid.

Vergevingsgezindheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid empathie, intelligentie en realisme.

Opofferingsgezindheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid en integriteit en soms ook uit idealisme.

Vrijgevigheid.
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, empathie en respect.

Waardebesef,
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, intelligentie en realisme en betekent ook respect.

Zorgzaamheid.
Komt voort uit intelligentie, realisme, waardebesef en gevoelens van verbondenheid en respect

Flexibiliteit
Komt voort uit integriteit, intelligentie en realisme.

Moed (het vermogen door angst heen te gaan)
Komt voort uit integriteit, realisme, intelligentie en vaak ook gevoelens van verbondenheid.

Mildheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, begrip en inzicht, (intelligentie) en respect.

Vriendelijkheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid empathie en respect.

Beleefdheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid empathie en respect.

Eerlijkheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, en respect.

Innerlijke bescheidenheid
Komt voort uit integriteit, realisme, gevoelens van verbondenheid en respect.

Onthechtheid (mate van (on)belangrijkmaking van bezit)
Komt voort uit intelligentie en realisme.

aanvaardings-vermogen
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Geduld
Komt voort uit realisme en intelligentie.

Matigheid
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Doelbewustheid
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Toewijding, totaliteit
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, intelligentie en idealisme.

Zelfdiscipline
Komt voort uit realisme en intelligentie.

Standvastigheid, doorzettingsvermogen
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Properheid
Komt voort uit intelligentie, realisme en creativiteit.

Ordelijkheid
Komt voort uit intelligentie, realisme en creativiteit.

Verbanden hoogste morele normen

Functie van onze normen

De functie van onze morele normen is om onze hoogste menselijke waarden te beschermen en te consolideren.
Onze morele normen zijn in het algemeen bepalend voor waar we in ons gedrag of handelen grenzen overschrijden.

Respect, onze meest fundamentele norm

Respect is onze meest fundamentele norm, omdat al onze andere universele menselijke normen op haar gebaseerd zijn.

Vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie, universele mensen- rechten en onze (grond)wettelijke bepalingen zijn alle gebaseerd op ons respect voor de andere mens.

Spontaan en natuurlijk menselijk respect is echter het gevolg van integriteit, empathie en gevoelens van menselijke verbondenheid; onze meest fundamentele morele kwaliteiten.

Vrijheid als norm

Om vrijheid als een van onze hoogste menselijke waarden te kunnen handhaven is het ook nodig vrijheid te benoemen tot een fundamen- tele norm.
Echter ook zijn voor vrijheid belangrijk: respect, onze meest funda- mentele norm, en onze andere fundamentele normen van rechtvaar- digheid, gelijkheid, democratie, universele mensenrechten en onze (grond)wettelijke bepalingen.

Rechtvaardigheid als norm

Ook om rechtvaardigheid als een van onze hoogste menselijke waarden te kunnen handhaven is het nodig haar te benoemen tot norm.
En ook zijn hiervoor weer belangrijk, respect, onze meest fundamen- tele norm, en onze andere fundamentele normen van gelijkheid, democratie, universele mensenrechten en onze (grond)- wettelijke bepalingen.

Gelijkheid als norm

Ook om gelijkheid zo veel mogelijk als fundamentele sociale waarde te kunnen beschermen is het goed haar te benoemen tot norm.

Onze gelijkheidsnorm komt in eerste instantie voort uit onze funda- mentele respectsnorm; denk maar aan onze grondwet  met haar verbod op discriminatie, dat ook op respect gebaseerd is.

En ook is gelijkheid een basis-norm ten aanzien van alle andere wetgeving en rechtspraak.

Fundamentele menselijke gelijkheid is tevens een basis-norm voor de internationaal erkende universele rechten van de mens.

Democratie als norm

Ook weer om haar als waarde te beschermen is het goed democratie te benoemen tot een morele norm.

Zij komt voort uit onze vrijheids- rechtvaardigheids- gelijkheids- en respectsnorm.

Mensenrechten en onze wettelijke bepalingen

Zij zijn reeds algemeen aanvaarde normen, die echter ook alle voortkomen uit onze meest fundamentele universele waarden en normen.

Geen normen zijn . . .

Onze hoogste menselijke waarden van geluk, liefde en vrede kunnen we moeilijk benoemen tot norm, omdat zij spontane en individuele ervaringen zijn.
Zij vormen het resultaat of de uitkomst van al onze andere waarden, normen en morele kwaliteiten.

 

Verstuurd vanaf mijn iPad