Steeds meer mensen, inclusief onze premier ( Mark Rutte) , spreken de wens uit dat het niet nog eens tientallen jaren gaat duren voordat kerncentrales kunnen worden ingezet om CO2-reductie te realiseren.

Behalve wensen hebben we in korte tijd ook een reeks successen geboekt:

  1. Kernenergie staat nu prominent in het VVD-verkiezingsprogramma. Het gedeelte daarover staat onderaan dit bericht. 
  2. De motie Dijkhoff is aangenomen waarin wordt verzocht tot marktconsultatie. Deze sluit naadloos aan op wat we in eerdere webinars hebben behandeld: “overwegende dat naast conventionele kerncentrales ook interessante ontwikkelingen zijn op het terrein van kleinere centrales en thorium”. 
  3. Mark Harbers wil de bouw van een kerncentrale opnemen in het regeerakkoord: https://versbeton.nl/2021/02/in-het-coalitieakkoord-moet-de-bouw-van-een-kerncentrale-staan/
  4. Mark Harbers heeft eerder met een interessante conclusie afgesloten en dat zal hij zeker ook op dit webinar ook doen!: (de link start op 1:30:59) https://youtu.be/lxz5QgYvSPc?t=5459

Op 15 maart om 19.30 is de conclusie. Schrijf je in!

Meeting link:

https://zoom.us/j/93280227839?pwd=RkFNd3Y0REJWajh3VFBYMVlQRGxxUT09

 

Meeting ID: 932 8022 7839

Passcode: 78463

Van het uitgebreide VVD verkiezingsprogramma passages met kernenergie pagina 74 tot 76: 

Klimaat en energie 

Om onze wereld, veilig en leefbaar door te geven en om ervoor te zorgen dat Nederland niet te veel energie uit landen als Rusland hoeft te importeren, zal Nederland in 2050 voldoen aan de internationale klimaatafspraken over de uitstoot van CO2. In het kader van het Klimaatverdrag van Parijs, en om de investeringszekerheid van bedrijven te waarborgen, is de afgelopen jaren gewerkt aan een Klimaatwet. Ook is er een klimaatpakket opgesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent reduceert. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in duurzame elektriciteitsopwekking door het sluiten van kolencentrales, het bouwen van windparken op zee en via fiscale voordelen voor huishoudens voor het plaatsen van zonnepanelen. De komende jaren zetten we in op:

▶      Nakomen van internationale klimaatafspraken uit het Verdrag van Parijs. Voor het bereiken van deze doelen sluiten we geen technieken op voorhand uit, zeker kernenergie niet. Kernenergie maakt het mogelijk om onze elektriciteit in 2050 volledig CO2-neutraal op te wekken.

▶      Nakomen van nationale afspraken om 49 procent van de CO2-uitstoot te reduceren in 2030. Wanneer deze doelstelling met betaalbaardere of slimmere technieken kan worden gehaald, kan van deze afspraken en termijn worden afgeweken. We toetsen de afspraken consequent op de effecten voor middeninkomens en mkb.

▶      Verder op elkaar afstemmen van het Europese klimaat- en energiebeleid. Europese afspraken dienen bij te dragen aan haalbaar en betaalbaar klimaat-en energiebeleid. Wanneer in Europees verband een hogere doelstelling voor CO2-reductie in 2030 wordt afgesproken, kan de nationale doelstelling worden verhoogd, waarbij een gelijk speelveld voor bedrijven voorop staat.

▶      Investeringen gericht op de toekomst. Alternatieve duurzame technologieën, zoals Carbon Capture and Storage (CCS), Carbon Capture and Usage (CCU), waterstof, (kleinschalige) kernenergie of de ontwikkeling van een thoriumreactor komen daarom in aanmerking voor de stimuleringsregeling voor duurzame energietransitie (SDE++).

Constante energie 

▶      Geleidelijke sluiting van kolencentrales. In 2030 is het verboden om kolen te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Oude, vervuilendere kolencentrales sluiten we eerder. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

▶      Doorgaan met het zo snel mogelijk volledig afbouwen van de gaswinning in Groningen. De veiligheid van Groningers staat voorop. De VVD wil het vertrouwen van Groningers herstellen via een sterke overheid die inwoners en ondernemers vooruit helpt. Groningers hebben recht op snelle en rechtvaardige afhandeling van schade. De versterkingsoperatie wordt versneld.

▶      Importeren van buitenlands gas. Dit gas is noodzakelijk om op de korte termijn een betrouwbare energievoorziening te garanderen. Elektriciteitsopwekking door middel van gas wordt gecombineerd met het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) in lege gasvelden onder de zeebodem. Het bestaande gasnetwerk wordt zoveel mogelijk behouden met het oog op ontwikkelingen zoals waterstof en groen gas.

▶      Bouw van een stikstoffabriek om buitenlands hoogcalorisch gas geschikt te maken voor Nederlands laagcalorisch gebruik. Hierdoor hoeven particulieren en bedrijven (grootverbruikers uitgesloten) tijdens de energietransitie hun apparatuur  niet  gelijk te vervangen.

▶      Nieuwe kerncentrales in Nederland om op de lange termijn een betrouwbare en CO2-neutrale energievoorziening te garanderen. Kernenergie kan op overheidssteun rekenen,waaronder financiering uit het Groeifonds. De strenge veiligheidseisen voor kernenergie blijven van kracht. Kernafval slaan we veilig op. Om de bouw van kerncentrales mogelijk te maken wordt een marktconsultatie gehouden die kan leiden tot concrete plannen. Daarnaast is van belang dat onderzoek wordt gedaan naar de bouw van kleine modulaire reactoren in Nederland.

▶      Langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, die schone energie oplevert.

▶      Een Europese classificatie van kernenergie als duurzame energiebron. Dan zijn private investeerders eerder bereid geld te stoppen in de bouw en komen er ook Europese subsidies beschikbaar.

▶      Internationale samenwerking voor de bouw