Het verhaal van zon, wind en kernenergie. ( ik spreek over wij en dat is de VVD) Verder scroll voor Dolf Vink akkerbouwer uit Schildwolde over windmolens en zonneparken.

We moeten afstappen van de oude wereld met maar één smaak: de eeuwige discussie Of het ene Of het andere, naar een opbouwende discussie, naar “én én”. In een energiemix met steeds grotere rol voor variabele hernieuwbare energiebronnen wordt firm power voor leveringszekerheid steeds belangrijker.

We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarvoor hebben we duurzame energie nodig.

Kernenergie Kernenergie is een schone en stabiele energiebron. In de combinatie van verschillende energiebronnen kiezen wij daarom bewust ook voor kernenergie. 

 

 Natuurlijk staat veiligheid daarbij voorop: in Nederland is alleen plaats voor de modernste kerncentrales. Wij willen dat omwonenden meer en betere informatie krijgen over de kerncentrale in hun buurt. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt van een Belgische kerncentrale in de grensregio wonen.

 

Met kernenergie kunnen we de klimaatdoelen van Parijs halen, door in 2050 volledig CO2-neutraal elektriciteit op te wekken. Daarom willen wij meer kernenergie mogelijk maken in Nederland. Dat doen we onder andere door overheidssteun te verlenen en investeerders zekerheid te bieden.

Wij houden ons aan de afspraken om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Klimaat.

Nederland werkt nationaal en internationaal hard om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Wij hebben in ons eigen land een Klimaatakkoord gesloten en wij houden ons aan de internationale afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

Om dit te bereiken willen we zoveel mogelijk samenwerken in Europa en willen we dat vervuilende bedrijven geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken.
Voor het bereiken van de doelen van Parijs sluiten we geen energiebronnen uit. Zeker kernenergie niet. De afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten, komen we na. Maar we kunnen van de afspraken en de termijn afwijken als we de doelstelling met slimmere of goedkopere technieken kunnen behalen.

Middeninkomens
Bij het uitvoeren van de afspraken die we hebben gemaakt, toetsen we voortdurend wat de gevolgen zijn voor Nederlanders, met name middeninkomens en het mkb. Huizenbezitters, automobilisten, boeren en andere ondernemers: iedereen wil graag bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Maar iedereen wil ook gewoon zijn of haar leven kunnen blijven leiden.

Behalve het uitvoeren van de afspraken kan ons land een waardevolle bijdrage leveren aan de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en andere mensen hebben namelijk veel kennis op het gebied van landbouw en water.

 

We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarvoor hebben we duurzame energie nodig. De vraag naar elektriciteit zal de komende decennia groeien. Om aan deze vraag te voldoen wordt op dit moment vooral ingezet op zonnepanelen en windmolens. Naast zon- en windenergie, heeft ons land echter een stabiele en regelbare energiebron nodig die 365 dagen per jaar elektriciteit en warmte kan opwekken. Kernenergie is zo’n stabiele bron en uitstootvrij.

Kerncentrales kunnen zodoende op duurzame wijze de plek innemen van kolen, biomassa- en zelfs aardgascentrales. Een CO2-vrij energiesysteem inclusief kernenergie is in zijn totaliteit efficiënter en goedkoper dan een CO2-vrij energiesysteem op basis van alleen zon en wind. Daarnaast bieden kerncentrales langdurig goedbetaalde banen en werkgelegenheid bij toeleveranciers, dienstverleners en middenstand. Kernenergie stimuleert zodoende de economie op regionaal niveau en maakt het behalen van de klimaatdoelen gemakkelijker. klimaatdoelen van 2040 en 2050, moeten we nu beginnen met het vormen van beleid. Dit begint

 

 • ▶Om ervoor te zorgen dat ook kernenergie een rol van betekenis kan spelen in de lokaal en regionaal draagvlak en participatie. Wij vinden dat het eerlijke verhaal verteld moet worden, zowel over het afval als over de voordelen voor inwoners en ondernemers. Daarvoor zal <onze gemeente> de mouwen opstropen. We organiseren vanuit regionale samenwerking bijeenkomsten om te luisteren naar de wensen en vragen te beantwoorden.
 • ▶We werken regionaal samen en organiseren regionale expertsessies. Zo brengen we in kaart welke kansen kernenergie onze regio te bieden heeft en kunnen we Provinciale Staten vragen om <onze Provincie> energiezeker te houden.
 • ▶Conventionele (grote) reactoren kunnen in Nederland het best gebouwd worden in de grote havens. Het is aan de Rijksoverheid om deze projecten uit te voeren in samenwerking met deze regio’s.
 • ▶Voor andere gemeenten en provincies is het interessant om de mogelijkheden te onderzoeken voor Small Modular Reactors. Deze kleinere centrales kunnen de plaats innemen van bestaande kolen-, biomassa- en gascentrales met (warmte)voordelen voor glastuinbouw, datacenters, waterstofproductie, industrie en woonwijken. Een eerste nieuwe Small Modular Reactor kan al tussen 2028 en 2032 elektriciteit en warmte produceren.
 • ▶Met de provincie en alle andere belanghebbenden overleggen we via een intergemeentelijke stuurgroep over de inpassing van kernenergie. Zijn er specifieke locaties die zich hier goed voor lenen? Wat voor centrales zijn op deze locaties optimaal inpasbaar?
 • ▶We werken samen met alle gemeenten ten behoeve van kernenergie in onze regio. We haken aan op de marktverkenning van de Rijksoverheid en helpen waar nodig het nationale beleid soepel aan te laten sluiten op ondernemerschap in de regio. Zo realiseren we binnen afzienbare tijd de toepassing van stabiele en schone energie in onze regio.
 • Nooit voldoende informatie :

Naast variabele bronnen van energie heb je ook firm power nodig uit firm sources en daarbij is kernenergie het minst belastend voor zowel broeikasgassen als grondstof gebruik. Voor langere periodes en op systeemniveau is door MIT al bewezen dat een optimaal energie systeem een flink stuk ‘firm low carbon resources’ nodig heeft. Bron:

The Role of Firm Low-Carbon Electricity Resources in Deep Decarbonization of Power Generation Jesse D. Jenkins.

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30386-6

MIT: we kunnen concluderen dat de extra systeemkosten van wind en zon minimaal zijn totdat ze ongeveer 40% van de stroomvoorziening bereiken, maar daarna stijgen deze extra kosten, waardoor er ruimte ontstaat voor andere energietechnologie zoals kernenergie, die de koolstofprijs kan verlagen. https://globalchange.mit.edu/publication/17323

 

 • Dolf Vink akkerbouwer uit Schildwolde over windmolens en zonneparken.
 • De overlast die de burgers van Meeden, Zuidbroek en Veendam ondervinden kun je niet naast je neer leggen. Als Dolf over zijn akkers kijkt, ziet hij de vele windturbines staan, dat op circa 8 km van zijn velden ligt. Het nog altijd omstreden windpark. Het protest tegen de komst van de windmolens liep uit de hand, met als gevolg dat iemand van de activisten een celstraf van een half jaar moest uitzitten, voor het versturen van dreigbrieven aan boeren uit de omgeving.
 • Vink verwoord dat de molens zijn opgedrongen via de provincie door het Rijk. Het gevoel speelt een grote rol. Men haalde eerst voor de turf Drenthe leeg, toen Zuid-Limburg voor de kolen en daarna Groningen voor het gas. En nu richt het Westen zich op de vlakke velden van het Noorden voor de bouw van Wind- en Zonneparken. Wij lossen jullie problemen niet op, verwoord boer Vink. De eerste die aan zet zijn om de grote mega turbines tegen te houden zijn wij en onze collega, s.
 • Voor 20 jaar en meer gebonden.
 • Met laatste doelt hij op plannen voor windpark met 20 en meer turbines, met een hoogte van minimaal 200 meter, rond het dorp Schildwolde. De akkerbouwer en VVD raadslid in Midden – Groningen kreeg via een collega een kaart van het plan van producent PURE ENERGIE in handen. Zijn perceel stond daarop ingetekend, zelfs met naam en toenaam. Dat suggereerde dat Vink, in de raad juist een groot tegenstander van grote windturbines, meewerkte. Vink probeert nu andere akkerbouwers in het gebied te overtuigen vooral niet te tekenen. Vink meent dat de regio voor 20 jaar wordt gebonden als boeren tekenen. In een dergelijk contract staat dat de energiereus 10 jaar de tijd heeft om een aanvraag in te dienen. Vervolgens moet nog een heel juridisch traject doorlopen worden. Opgeteld ben je zon 20 jaar verder. In die tijd neem je de toekomst van ons dorp in gijzeling. Heeft Vink iets tegen winmolens? Wat betreft kleine windmolens, daar kan Vink mee leven. Maar de megaturbines die met hoogtes van 100 tot 200 meter of meer de horizon vervuilen wel. Het uitzicht van de open omgeving hier is eigenlijk naar de gallemiezen.
 • PURE ENERGIE zoekt oplossingen.
 • Energie reus wil niet veel kwijt over de plannen in Midden-Groningen ( waarom niet zou men zich kunnen afvragen, als men eerlijk spel speelt dan heeft men toch niets te verbergen) Volgens gegevens spreekt Energie over verkennende gesprekken. Ze scant gebieden die interessant kunnen zijn voor wind – of zonne-energie. Dat het gebied voor tientallen jaren aan hun gebonden is, erkent het bedrijf niet. Eerlijk is eerlijk, voor boeren die het financieel moeilijk hebben kan zo, n windmolen, met forse rendementen, een uitkomst bieden. Dolf Vink is niet vatbaar voor een dergelijk argument. Vink vergelijkt het met de Postcodeloterij: dat mensen een lot kopen uit angst dat de straatprijs valt en al je buren rijk worden en jij het omkijken zou hebben. Dolf Vink wil deze soort van chantage of gebonden zijn tot doorbreken.

 • Wind-zonneparken elders.
 • Toe gegeven dat de strijd rondom windparken op laait. Regionale besturen plannen parken aan windmolens op het uitgestrekte platteland, intussen legt wel de Raad van State een juridisch bommetje onder de totstandkoming van genoemde windparken.
 • Manitobaplein in Vriezenveen op de avond van 22 juni komt een lange stoet met trekkers aan rijden. Actie tegen de 240 meter hoge windturbines, die mogelijk in hun Twentse buitengebied geplaatst worden. Meerdere acties waren te zien in Veenendaal, Rijssen, Oudewater en Alphen aan de Rijn. De regio’s hebben hun plannen al ingediend. Voor woongebieden ongewenst dus blijft het platteland over. Misschien geluk voor de een en onleefbaar voor de ander.
 • LUSTEN en LASTEN DELEN.
 • Nederlandse energievoorziening moet verduurzamen, zo stelde de regering al vast. Dat betekent voor open ruimtes, zonneparken op vruchtbare landbouwgrond en de bouw van windturbines. Grondeigenaren krijgen een vette vergoeding en de buren hebben de lasten en het nakijken. Zo hebben ze het in Staphorst geregeld, via een coöperatie. Naast de grondeigenaren krijgen ook de omwonenden een vergoeding. De drie windturbines worden geplaatst rond 2022.
 • Raad van State legt een bom onder vele toekomstige windparken. Volgens de Raad van State zijn de gevolgen voor mens en dier nooit goed onderzocht. Nieuwe normen zullen door Den Haag worden bepaald Nieuwe normen zijn inmiddels tien jaar oud betreft, slagschaduw en veiligheid en passen niet meer bij de huidige situatie.

Zonnepanelen behoren op daken en niet op vruchtbaar landbouwgrond. 

Foto Fam Henk Tepper Kolham, meer dan 50 jaar geleden en NU zonnepanelen.